September 27, 2012

Being - in Filipino

Ang aking sariling kamalayan ang nananatiling moog ng aking pagkatao. Ibig tukuyin nito ang ganap na pagiging ako. Ako na may buhay at laya sa anuman ang idinidikta ng aking puso’t isipan. Ako at ang aking kamalayan ay sapat na upang ituring ko ang bawat hakbang sa aking buhay ay puno ng pag-asa anumang uri o gaano ito kalaki.

Ang kaakibat na mga pag-asa ay ang siyang mananatiling daan sa aking pagkabigo o tagumpay sa buhay. Magsisilbi itong sukatan ng aking pagiging tao at myembro ng pamayanan na patuloy na umaasa ng maayos na pamumuhay.

Ang katuparan ng isa o higit pa sa mga pag-asang ito ay matutugunan lamang kung kikilos ang taong mat buhay, na sa isang konsepto, ako o tayo bilang mamayan.

Ang konktretong pagkabuo ng pag-asa ay nasa pag-aari lamang ng isang buhay at nag-iisip na indibidwal. Sinusunod ng kanyang kamalayan ang ideyalismong nabubuo kung kaya’t may pag-asa. Habang may buhay ay may pag-asa.


No comments:

Post a Comment